Protokoll för Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering
Måndagen 07-12-03 kl 19.00 Slätthult i södra Trollhättan

Närvarande, 15 st: Per Ivarsson, Johan Fransson, Hans Kööhler och Guar Johansson TSOK, Lars Holmstrand och Lars CarlssonTSK, Per-Håkan Andersson OKF, Lars Elfving och Peter Larsson Gipen, Peter Strömdahl och Thomas Asplund OKS, Annika Johansson och Thore Modig Alehof, Jonas Hogedal och Lars Hogedal VSK.

1. Lasse lät alla tycka till om SAKO-samarbetet och de flesta var mycket positiva men givetvis finns saker som kan förbättras framförallt vad gäller ungdomsbanorna på träningarna. Man kunde inte lita på att ungdomarna fick rätt nivå på träningarna. Se mail som inkommit och punkter nedan som avhandlar de olika områdden som mötet handlar om..

3. Protokoll från förra årsmötet (tsok.gotanet.se/protokoll/sako07.htm). kollades hastigt igenom och föranledde INGA kommentarer

4. Kallelse godkänndes men ordförande valde att ändra ordningen på dagordningen till att behandla 5: jaktmötet, 6. Statistik över deltagandet. 7. GÄM-tävlingarna, 8. Ungdomsserien och 9. Träningarna.

5. Kretsens träff med jägare, markägare mfl "Samråd om marker" är månd 10 mars i Flundrehof:s klubbhus i Sjuntorp kl 19. Detta möte lockar tyvärr inte många deltagare men är ändå viktigt eftersom det ger ett officiellt ramverk för våra tävlingar och träningar. Hela SAKO-programmet bör skickas ut och helst bör man markera med märkpenna de träningar som berör resp markägare och jakträttsinnehavare. Peter Strömdal fick i uppdrag att tillsammans med Lars och Hasse Johansson försöka få med fler jägare på mötet. I mötet i år var det endast EN jägarrepresentant om man inte räknar de två från kommunen.
EN förbättrad koll på att alla jägare/markägare verkligen är inbjudna efterlystes. Men klubbarna får inbjudan och de kan själva se till så att rätt personer verkligen får inbjudan. Man kan kopiera och skicka vidare.

6. Redogörelse för föregående års verksamhet, kretsmästerskap, ungdomsserie och andra aktiviteter. Se förra årets program (tsok.gotanet.se/inbj/sako07.htm).
GÄM-tävlingarna: 374 starter (2006:323, 2005:383, 2004:380, 2003:450, 2002: max 300)
Ungdomsserien__: 814 starter (2006:855, 2005:856, 2004:768+, 2003:747+, 2002: 646+) (de med + är ej u-kavlen med)
Tränings-OL____: ca 1600 starter (2006:1100, 2005:1550, 2004:1500, 2003:ca1600, 2002: ca 1500
Se oxå stat till VOF.
Man kan notera att det varit rekordmånga som springer träningarna. Ungdomsserien har tappat något medan deltagandet på GÄM-tävlingarna är någotlunda stabilt.

7. GÄM-tävlingarna:
Följande beslöts:
- GÄM-tävlingarna är kvar - efter kort diskussion
- GÄM-tävlingarna skall vara närtävling (avgift 40kr, inga avgifter och ingen ranking) och inte som hittils distriktstävling
- GÄM-tävlingarna är normalt på tisdagar - efter wlängre diskussion
- Alehof slutar arrangera med hänvisning till att det blev för få när de arrangerade. Alehof vill dock fortsätta deltaga.
- På GÄM-kavlen skall det på försök instiftas en H165-klass.
- Inget krav på priser men ska det var någara ska det gälla ungdomar i första hand.
- Undertecknad sätter ihop ett PM för GÄM-tävlingarna.
- På initiativ av Jonas tas plaketterna bort och ersätts av att varje klubb får en sköld med sammanställning av årets GÄM-resultati. Dessa sköldar tas fram av arrangören till årsmötet. Kvarvarande plaketter som ligger hos Lundgrens ska delas ut till ungdomar.

Följande datum beslutades:
TSOK Natt-GÄM Tisdagen 11 mars valfri start 19-20 valfri start
OKS GÄM-dag Tisdagen 29 april valfri start
VSK GÄM-sprint Lördagen 07 juni
Gipen GÄM-budkavle Tisdagen 19 aug TRE man på TVÅ sträckor, start 18.30.

8. Ungdomsserien beslöts ändrass så att bara VSK och TSOK arrangerar budkavlen och därmed behövs inget rotationsschema utan klubbarna har sin fasta vecka varje år. FÖljande gäller för 2008::

1 VSK 6 maj
2 Gipen 13 maj
3 OKS 20 maj
4 OKF 27 maj
5 TSK 3 juni
TSOK kavlen 10 juni.

VSK står som värd för ungdommötet måndagen 7 april och sköter oxå kallelsen till mötet.
Fördelar med detta är att dels är det lättare adminstrativt och dels är det lite tekniskt att klara budkavlen och med tanke på de få kvalar som arrangeras är det bra att de tbildas en expertgrup inom TSOK och VSK som verkligen kan data och kavlar. Även admin av SI-enheterna underlättas om ordningen mellan klubbarnas tävlingsdagar är fast.

9. Tränings-ol, se programmet och PM för träningarna. (tsok.gotanet.se/pm/sako06.htm). Det är bra om varje klubb så snart som möjligt går igenom sina SAKO-träningar och utser arrangör och plats. B
Tidtagningen hade varit under diskusion i mail:en innan mötet. Men nu beslöts att det alltid skulle var tidtagning, men givetvis behövde alla inte använda den. PM:et för träningarn gicks igenom och ändrades på någon smärre punt. Lösningen på att styra upp så att det verkligen fanns ungdomsbanor med rätt svårighetsgrad skulle vara att man i varje kalubb (Jonas H) införde en ansvarig banläggare (eller grupp) som la ALLA klubbens SAKO-träningar. Ett alternativ till detta var att en erfaren ungdomsledare kollade SAKO-banorna i god tid.
Kööhler och Fransson ville att programmet skulle göras mer lättläst geno annan struktur och ev övergång till exel. Underteckand argumenterade mot och tyckte att det var alltför mycket fom före innehåll. Det blir ingen omedelbar ändraing av program-layouten.

96. Övriga frågor:
Peter Strömdal önskade ett möte för att kunna organisera datorer mm inför de tävlingar SAKO-klubbarna arrangerar. Inget kunde belutas utan Peter får ta kontakt med Martin M i TSOK och Anders C i VSK

97. OBS att rapportera antalet deltagare samt därav under 17 år till Per I efter varje arrangemang.


98. Omval av styrelse: ordf, sekr, viceordf. dvs Lasse Hogedal, Per Ivarsson och Lars Holmstrand. Samt inval av Hans Kööhler som vice sekr och ungdomsansvarig.

99. Mötet avslutas och nästa möte föreslås enl turordning hållas i OKF:s klubbstuga måndagen 1 dec 2008 kl 19.00.

Rullande schema över kretsarrangemangen 
   Dag  Natt Budkavle Årsmöte U-serien Jaktmöte Sprint
2000 TSOK  KOK  VSK   TSK   TSOK  TSOK   -
2001 OKS  Alehof TSOK   OKF   TSOK  OKF   -
2002 Gipen OKF  Alehof  OKS   TSOK  VSK   -
2003 VSK  TSK  OKF   Alehof  TSOK  OKS   TSOK
2004 OKF  TSOK  Gipen  TSOK   TSOK  TSK   OKS
2005 KOK  OKS  TSOK   VSK   TSOK  Jakt  Gipen 
2006 Alehof Gipen OKS   Gipen  TSOK  TSOK  VSK 
2007 TSOK  Alehof VSK   TSK   TSOK  TSK   OKF 
2008 OKS  TSOK  Gipen  OKF   VSK   OKF   VSK 
2009 Gipen VSK  OKF   OKS   TSOK  VSK   TSOK 
2010 VSK  OKS  Gipen  TSOK   VSK   TSK   OKS  
Alehof ska inte längre vara kvar som arrangör.

Adresslista:
OK Alehof     Dammekärrsv 5  449 36 NÖDINGE   kansliet@alehof.se
OK Flundrehof   Snickeriv 36   460 21 UPPHÄRAD
OK Gipen C/O Gunnar Ljung Tegelg 22 463 35 GÖTA     gipen@telia.com
Kungälvs OK    Skogsvägen 2   442 50 YTTERBYN
OK Skogsvargarna  Hallernav    468 33 VARGÖN
Trollhättans SK  Slätthultsgården 461 98 TROLLHÄTTAN info@tsk.se
Trollhättans SOK  Skidstugan    461 58 TROLLHÄTTAN	info@tsok.se
Vänersborgs SK   Box 279     462 23 VÄNERSBORG vanersborgssk@telia.com

Vid pennan Per Ivarsson , SAKO:s sekreterare