Protokoll för OL - sektionens möte tisdagen den 15:e januari 2002 kl. 1830 i Skidstugan

 

Närvarande:

Johan Fransson

Per Ivarsson

Åke Andersson

Lars Johansson

Petra Johansson

Stefan Hornebrant

Agneta Berlin

 

Frånvarande:

Jan-Åke Sörliklev

Chatarina Carlsson

 

 

§0.Mötets Öppnande

Johan förklarar mötet öppnat.

 

§1. Genomgång av föregående protokoll.

Johan går igenom detta och ger några kommentarer.

Vi lägger protokollet till handlingarna.

 

§2.  Val av Sekreterare och Justeringsman

Lars Johansson vals till justeringsman.

 

§3a. Rapport från styrelsen

Skidsektionen har ornat läger i Långberget.

Det ekonomiska resultatet för klubben år 2001 är  preliminärt ±0 kkr.

Johan redogör från Årsmöte Götaälvdalskretsen i Orientering 2001-12-10.

 

Agneta Berlin kommer tyvärr att sluta sin anställning hos oss och vi kommer att få svårt att finna

någon så duktig ersättare. Huvudstyrelsen har här en svår uppgift.

 

§3b. Ekonomisk rapport

Vi har förbrukat 173 tkr mot budgeterat 170 tkr.

Vore bra om vi kan lägga till jämförelsetal i resultaträkningen avseende föregående års utfall.

 

Johan ser över denna och justerar vissa poster och tar med sig denna till huvudstyrelsen.

Budget förslag år 2002, se bilaga 2.

 

§3c. Rapport från ungdomssektionen:

Träningsbarometern är igång.

Tjej juniorerna är de som tränar, men annars är det svårt denna tid på året.

 

§3d. Rapport från Träning och Tävling.

Anmälningslista för tävlingarna i dalarna på kristhimmelsfärd helgen bör sättas upp inom kort, risken finns att tävlingarna blir fullbokade eftersom de har ett maximerat antal startande.

Resa och logi bör samordnas med Vänersborg. Sätt in en blänkare på hemsidan och lista på tavlan.

§3e. Rapport från Kart och Mark

Målplatsen för nästa års vikingaträff måste var klar innan tävlingsansökan kan skickas in. Lars kollar med Flink om vi får vara på ”kalken”.

Kartritare för nästa års karta? Vi återkommer till detta.

Typ av tävling nästa år? Skall vi ha kort eller klassisk distans? Vi avvaktar och ser om Uddevalla arrangerar på Påskdagen.

 

§4.  TSOK:s olplan 2002

Inget mara gjort så långt. Vi tittar på det preliminära program som finns till nästa möte.

Som höst aktivitet är Bornholm bättre än 25-manna.

Kanske kan vi fixa ett 10-mila lag ihop med ”överblivna” Vänersborgare.

 

§5.  Arrangemang :      A: Vikingaträffen 2002 ; NÄL

                                      Flyter på enligt plan.

B: Fallens Dag Ol

                                      Kommer att flyttas tills nästa år. Vi får avvakta

C: Vikingaträffen 2003

Annandag Påsk? Troligen! 1000 eller 400 löpare gör valet lätt.

 

§6. Läger  och Tävlingsresor

 

§7. Kavlar: 

Hallandspremiären sätts upp på tavlan.

 

§8.  KM 2002

Natten:      Kullingshof Natt-DM i slutet av Augusti

Dag:           Vänersborgs klassiska i slutet av september

KM-kavel: Vardag kväll i Juni

 

§9. Nyrekrytering

Janne Mattsson börjar i ungdomssektionen.

Åke Johannesson som förslag till OL - sektionen, kanske bättre att ta någon annan som inte har ett uppdrag.

Det är bra att få någon av ungdomsledarna eller eventuellt kan vi ta med en ungdom - junior.

Catharina tittar vidare på detta.

 

I år kommer vi att prova med att ha en vecka där skolorna är välkomna att komma upp till skidstugan när vi tillhandahåller bra banor / övningar så att vi kan göra god reklam för OL - sporten.

Inbjudan till detta bör skicka ut snarast, 13-17:e maj är en lämpligt vecka.

Agneta tittar på upplägget med banor och övningar.

 

§10. Skolsatsning

Skolsatsning

Vi har fått ett förslag av Håkan Carlsson om 20 övningar. Dock finns inga timmar

med i förslaget. Han förväntar sig respons av oss. Skogshöjden

ligger som förslag men eventuellt bör vi också titta på Paradiset.

PI drar i dessa trådar.

Vi försöker köra detta till hösten och kör OL - skolveckan under våren.

 

 

§11. Ekonomi beslut

Ersättningar och regler:

Vi går igenom det förslag som finns och justerar vissa poster

Se bilaga A. Johan tar med detta förslag till huvudstyrelsen.

         

Priser och uppmuntringar policy.

Vi gör klarare regler för barometern.

 

§12. Damsatsning junior

Träningsmässigt bör de följa SAKO’s OL plan.

Krav är att springa kavlar, junior cuper inkluderat 2-mila och andra tävlingar.

De bör också ha någon som stöder de i träningen och som håller i

uppföljningen. Agneta kan vara intresserad av att hålla i trådarna.

De åker på ett Åhus VOF-läger 25-27:e Januari som betalas av klubben.

 

§13. Tävlingsdräkter och övrig utrustning

Ny leverantör? Vi behöver beställa nya dräkter. Vi har tagit in priser på Silva, Trimtex.

Trimtex har bättre priser så långt med förhandling pågår.

Gösta tittar på detta.

 

Pannlampor. Batterier och laddare. Utlåning av lampor sker i fortsättningen endast till

ungdomar. Enbart om det skulle finnas lampor över kan övriga låna. Men observera att ungdomar alltid har företräde.

 

§14. Övriga frågor

 

Full koll studiecirkeln

Finns det intresse av att köra en ny omgång?

Vi sätter upp ett anslag på tavla och på nätet för att se hur intresset är att genomföra denna studiecirkeln i vår.

 

Naturpasset.

Loffen? Johan kontrollerar.

 

Emit

Leverantören (norska tillverkaren) kommer med 90% säkerhet att få fram 800-1000 typ 3 Vikingaträffen. Johan och PI håller sig informerade om läget.

 

 

$99.  Nästa möte.

Förslag onsdag  27 februari 18.30.

 

Åke Andersson           Lars Johansson

Åke Andersson                                                    Lars Johansson

Mötes sekreterare                                       Justeringsman

 

 


 

Bilaga 1. Sida 1(2)

Förslag till

REGLER  2002  FÖR  TROLLHÄTTANS SOK

 

 

 

RESEERSÄTTNING IND TÄVLINGAR OCH KAVLAR

 

Utgår med 3:-/mil och person till individuella tävlingar och kavlar.

Läger 15:-/mil och bil, förutsättning att man pusslar ihop deltagare och packning så att ingen extra bil behövs.

Samåkning förespråkas.

 

Klubben betalar för:

-          Ungdom t.o.m. 20 år och som inte har egen inkomst

-          Löpare som springer Elit-klass

-          Kavlar och läger

-          DM-tävlingar

-          Skol-SM

 

Vidare gäller att de medlemmar som representerar TSOK vid sammankomster samt blir uttagna till läger eller liknande av distriktsförbund utgår 15 kr/mil och bil. Även här förespråkas samåkning.

 

 

LOGI/MAT - KOSTNAD VID LÄGER OCH KAVLAR

 

-         TSOK betalar hela kostnaden vid kavlar.

-         Vid läger betalar TSOK hela kostnaden för ledare. Ungdom upp till 20 år och som inte har egen inkomst betalar 20 % av kostnaden.

-         TSOK betalar 50 % av kostnaden för övriga.

 

Vid sen anmälan/avanmälan betalar medlemmen själv hela kostnaden.

 

 

För medlem som blivit uttagen till läger/sammankomst av Riks- eller Distriktsförbund betalas hela kostnaden av TSOK.

 

 

OL-TÄVLINGAR MELLAN MIDSOMMAR OCH 31 JULI

 

Klubben betalar ordinarie startavgift för alla tävlingar under perioden undantaget är 5-dagars där klubben endast betalar för alla ungdomar under 20 år som inte har egen inkomst.

 

MÄNGDPOÄNG  "FLITPENGAR"

Bilaga 1. Sida 2(2)

 

Ungdomar under 20 år, som springer följande antal nationella tävlingar inklusive SAKO, erhåller "flitpengar" för tränings- och tävlingsutrustning mot uppvisande av kvitto:

 

-          10 tävlingar  300 kr

-          15 tävlingar  400 kr

-          20 tävlingar  500 kr

-          25 tävlingar och därutöver 600 kr.

 

Under Vinterperioden november till 1 mars  är det en träningsbarometer. Poäng i den får man endast vid träning i grupp i Skidstugan samt alla SAKO:s träningar.

 

10 poäng   Biobiljett

20 poäng   Biobiljett samt Mac Donalds check

30 poäng   Lisebergspass

 

 

ELITREGLER ( gäller även USM-gruppen)

 

Gruppindelning efter rankingnr:

 

                   Grupp 1               Grupp 2

H21            <   250                 Rankade löpare

D21            <   100                 samt USM-löpare

H20            < 1000               

D20            <   450                

H18            < 1100               

D18            <   550                

 

                   Grupp 1                 Grupp 2

Lättviktare     X                 50%

Tävlingsdräkt          X                 X

Taits               X                 X

Ek bidr till utrustn         2 000 kr              1 000 kr

 

TSOK ställer följande krav på löparna för att få ersättning enl. Elitreglerna:

 

-                        Anmäla sig i Elitklass

-                        Ställa upp i kavlar

-                        Delta i DM, GM och SM

ÖVRIGT

 

Alltid då enskilda medlemmar gör utlägg för TSOK erhålles ersättning endast mot uppvisande av kvitto. Uppge också adress och ev. postgironummer.   

 

 

 


 

Bilaga 2, Sida 1(1)

 

..................................................................................................

Förslag till budget för OL-sektionen år 2002

 

Inkomster

Sektionsbidrag                         185 000

Damklubben                            15 000

SUMMA          200 000

 

 

Utgifter

Anmälningsavgifter                   100 000

Rikslägret, VOF tältläger          20 000

Kurser, Konferenser                  7 000

Kavlar                                      12 000

Skolsatsning                             6 000

Resebidrag                               15 000

Bilersättning                    10 000

Trän/tävl. Mtrl övrigt                10 000

Övriga Kostnader Ungdom        8 000

Övriga Kostnader Övriga         12 000

SUMMA        200 000

......................................................................................