Fördelning/To För kännedom/For information

Närvarande, Övriga sektioner, Revisorer, Anslagstavlan

 

Protokoll fört vid ordinarie möte inom OL - sektionen

i TSOK´s skidstuga Onsdagen den 29:e November 2000.

Mötes ordning: 6:e Ordinarie OL - möte 2000

kl. 18.30 - 21.00

Närvarande: Per Ivarsson (PI) ordförande

Johan Fransson vice ordf

Åke Andersson sekreterare

Petra Baier-Johansson kassör

Göran Jönsson

Catarina Carlsson

Lars Johansson

Stefan Hornebrant

Inger Cederberg (Delvis)

§0.Mötets Öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§1. Genomgång av föregående protokoll.

§7.1 Förtydligande vilket klubblotteri pris vi vunnit och att det

gäller Dammekärr och inte Hökensås. Lottades ut på OK Alehofs tävling.

Den studiecirkeln som Agneta höll som var så bra. Kanske också bör förtydligas

och även tillägga att det är för ungdomarna det gäller. "Spik på" hette det tidigare

i år kallas det "Full kontroll".

§14 Det skall inte stå att Lars skall visa resultat i september utan det är Kjell

Larsson som skall göra det. Om detta står det redan tidigare i protokollet.

Ulf Smedberg var banläggare på Kavle-KM.

§2. Justeringsman

Catarina Carlsson valdes till justerare!

§3. Rapport från styrelsen

Johan Fransson rapporterar.

Vi fick kritik om hur man skall göra med att äska pengar vid resor (Bornholm).

När anmälan fanns på tavlan fanns ingen notering om detta.

Vid nästa möte beslutas om regler för hur vi skall bidra med pengar och på vilka tävlingar.

Vi försöker göra generella regler på olika typer av tävlingar, semestertävlingar, kavlar…...

From Januari kommer vi att hyra ut skidstugan till kommunen (Paradis-skolan) ca 10 timmar i veckan

t.o.m. 2003.

I övrigt hänvisas till huvudstyrelsens protokoll.

§4. Ekonomisk rapport

Petra Baier-Johansson rapporterar.

Vi har förbrukat t.o.m. 176´ det pekar på över 180´ och detta ligger i linje med budget.

Fordran på TSK på 1500 kr. Kostnaderna stiger kraftigt i slutet av säsongen på grund av

sent inlämnade reseräkningar.

25 -manna har förbrukat 14500 + hyra buss.

Hur skall vi lägga upp budgetarbetet till nästa är? Vi går på förra årets utfall, 180´. Vi hoppas på att

damklubben som vanligt bidrar med 15´.

5-dagars kostade 5´ detta gör att startavgifterna ökar annars ligger de på samma nivå som året innan.

§5. Rapport från ungdomssektionen:

Göran Jönsson rapporterar kort och konsist från U-sektionen.

Avslutningen var lyckad!

§6. TSOK:s olplan

Ett förslag ("Basprogram") som innefattar alla aktiviteter föreningen ska syssla med

år 2001 är påbörjad.

Vi börjar slutför ol-plan –2001 nästa möte.

Skogsleks har fått en ny ledare i Nina Schmidt.

Vi diskuterar när (vilken ålder) man skall starta med skoglek.

Realistiskt är när man kan läsa.

Per sätter uppstart och slut datum för ungdomarna i ol-planen.

Full kontroll studiecirkeln börjar i Januari.

Knota Kutet: Veckan före midsommar Torsdagen den 14:e Juni. Behålls som ett

TSOK arrangemang.

Ol-läger Dammekärr Fredag till Söndag i Juni. Eventuellt km-kaveln inkluderat.

Bornholm och 25-manna inkluderas i ol-planen.

Rikslägret läggs in. Vi spånar vidare på denna lista.

§7. Kommande arrangemang :

Träningsorienteringar

Nästa års träningsorienteringar måste planeras in för nästa år.

PI tittar på detta! Vi går igenom mer om detta nästa möte.

Vikingaträffen

Vikingaträffen 2001-04-17: Kjell Larsson har semester

året ut för ritning. Tävlingsledare var tänkt för Johan C. Är det klart ?

Nej högst oklart. Johan Fransson ställer upp istället.

TACK Johan!!!

Agnetha Berlin tillfrågas som vice tävlingsledare. Hon ställer upp.

Tävlingsdag 2002. Johan föreslog att vi skulle söka kort DM för 2002.

Kort+Kavel. Kavel är mycket jobb. Kort DM drar mycket folk.

Vi står på tur inom kretsen för kavel 2006.

Vi bör invänta våran tur. Vi funderar vidare. Johan kontrollerar med Hasse

Johansson.

Fallens Dag OL 2003.

Ordförande SOFT är för detta. Hasse Johansson har pratat om detta.

En värdetävling sökes inom ett antal regioner. Detta skulle vara

En idé: TSK+TSOK ihop skulle vara bra.

§7.1. Kommande läger

Gemensamma läger med Vänersborg, vi får återkomma till detta. Ungdomarna

kan också vara med och bestämma.

Se TSOK:s ol-plan på nätet www.tsok.se .

§7.2. Kommande kavlar:

§8 Rapporter

Vikingaträffs karta

Rapport om nästa Vikingaträffs karta runt Hultsjön och NÄL:

Kjell L har börjat rita och jobbar vidare.

Sten har också börjat rita på tätortskartan (grunden är skogsdungar i Skoftebyn

och hjortmossen). Vi gör resten!

Vi har en möjlighet att rita öster om "Jerker" Skogsbo mot Velanda.

Den tänkta kartan skulle vara öster om Skogsbo och omfatta bla Velanda.

Vi återkommer till detta.

Ny karta:

Idéer om ny karta eventuellt vid Hjärtum. Lars har tittat på detta.

Området som vi tittar på berör många markägare. Vi får titta vidare på detta.

Stämplingssystemet:

Emit kontra Sport Indent:

Vi har en lång diskussion om detta.

Val av el-stämpelsystem bör göras. Följande alternativ finns:

A. Köpa Emit - 30 k-enh+nolla+målenh, kostnad ca 14 tusen kr 2001 - och

använda det på tävling och träning. 50 brickor köps 2002 för ca 15 tusen kr.

Vikingatr: Lånbyta enh av Mullsjö ( de har 30 k-enh) och hyra resten av

Silva. Kostnad 20 kr/k-enhet och 10 kr/bricka.

B. Köpa SportIdent för ca 30 tusen kr och köra det på tävling och träning.

Vikingatr: Lånbyta enheter av VSK och Skogsv. Hyra ett par hundra pinnar av

SI.

C. Köpa Emit enl. A och köra SI på Vikingaträffen. Emit skulle i så fall

endast användas för träning.

D. Ett annat alternativ skulle vara att hyra SI för att försöka få en utvärdering.

Hyra SI skulle kunna göras på SAKO.

Beslut!

Vi gör ett kontroll på hur många EMIT brickor vi har som fungerar och kompletterar genom att

köpa in/ hyra ett antal enheter/brickor.

Sedan försöker vi få till en test på någon tävling med SI för att få en uppfattning on SI.

Det togs beslut om att köra Emit på Vikingaträffen och då hyra

kontrollenheter á 20 kr/st från Silva. Vi skulle försöka använda de befintliga

enheterna till träning men om de tog slut så skall det kompletterings-inköpas.

Nya Ungdomsledare:

Någon Schmidt Någon Kristiansson

Någon Mattson Någon Johansson

Någon Joelsson Kerstin Svensson

Åke Johannesson Lars Jörgensson

+ ordinarie ungdomsledare

Ungdoms ungdomsledare utbildning uppstart 17:e Januari i skidstugan som en studiecirkel (VOF).

Försöka utnyttja de kurser som finns inom kretsen.

Vi skickar ut en förfrågan om ledare och en inbjudan till ledar kurser till de ovan nämnda.

Tvåstads - OK

Gemensamma resor till kavlar och i detta fall kombinationslag.

Eventuellt diskuteras en Spanien resa.

Johan och PI var på möte med VSK, TSK och OKS i

Vbg där de kom överens om bla läger för 2001. Se

www.tsok.se/inbj/sako01.htm

Valberedningen

Repr från ol-sekt till valberedningen. Göran Jönsson föreslås

biträda från OL sektionen. Jajamen!

SAKO-möte

Månd 11 dec. 18.30 på Slätthult. PI ska gå i egenskap

av sekreterare. Någon som vill följa med ? Se föreg. protokoll:

http://www.tsok.se/protokoll/sako00.htm

Johan Fransson går med!

Övrigt.

VOF´s Tältläger har vi fått en förfrågan på om vi vill arrangera detta år 2002.

PI tar upp det på SAKO möte.

Julfesten planeras till 14:Januari

Inger tillfrågas om att samordna.

Årets ledare

missades inför årsavslutningen och tas därför på årsmötet.

Låda uppsatt i stugan.

Studiecirklar - SISU

SISU vill gärna ha en kontaktman inom TSOK för att diskutera studiecirklar

med. Johan Fransson tar upp frågan i huvudstyrelsen.

Johan föreslår att det läggs på kansliet som sedan med hjälp av respiktive sektion genomför

studiecirklar.

 

$99. Nästa möte.

Föreslår onsdag 31:de jan kl 18.30.

Sammankallande: Per Ivarsson

……………………………………………………

 

Vid datorn Justeras

Åke Andersson Catarina Carlsson

Åke Andersson Catarina Carlsson

 

 

Trollhättan 00-12-06