RF:s normalstadgar för idrottsförening

 STADGAR

För den ideella föreningen Trollhättans Skid & Orienteringsklubb med hemort i Trollhättans kommun. Bildad år 1937. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 9/3 1995.

 

"IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING"

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rek-

reation eller uppnå tävlingsresultat.

 

Mål och in riktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt

och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

 

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir till-

gänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

 

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt

inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

(Beslut av riksidrottsmötet 1977)

 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1§ Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter:

orientering

längdskidåkning

backhoppning

skidorientering

motionsidrott

 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlig-

het med "Idrottens mål och inriktning" enligt ovan, samt med särskild mål- sättning att:

-bedriva föreningsarbetet och den idrottsliga verksamheten på ett sådant

sätt att alla klubbmedlemmar; ung/gammal, elit/motionär; kan deltaga och

känna klubbgemenskap.

-ha en stor och livaktig ungdomsverksamhet.

 

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2§ Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

 

 

3§ Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund(SF):

Svenska orienteringsförbundet, Svenska friidrottsförbundet, Svenska skid- förbundet,

och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF)inom vars

område föreningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktsorgan

inom det distrikt i vilket föreningens hemort är belägen.

 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlings- bestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat fritids- organ. På begäran av RS eller vederbörande SF- SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4§ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

 

6§ Verksamhet- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

 

7§ Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

8§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem

som styrelsen.

 

9§ Upplösning av föreningen

För upplösning föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

 

 

 

 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10§ Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet

skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

11§ Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses begärt sitt utträde ur föreningen.

Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlems- förteckningen.

 

12§ Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före- ningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tids- begränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela en varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått rätt tillfälle att yttra sig över de om- ständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.

 

* har rätt till information om föreningens angelägenheter.

 

* skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan

samt följa i 3§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

 

* har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upp-

lösning av föreningen.

 

* skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

 

 

14§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning.

 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhän-

derha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisning.

 

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

15§ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall

kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal e.dyl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av förening med annan förening eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verk- samhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomma motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över för- slaget.

 

 

 

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18§ Beslutsmässigt

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är när- varande på mötet.

 

 

19§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i 8§ första stycket och 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket inne-

bär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad.

Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av före- ningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

 

 

21§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

3. Fastställande av föredragningslista.

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

6. a)Styrelsens och sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser för

det senaste verksamhetsåret.

b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

för det senaste räkenskapsåret.

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas

förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

 

9. Fastställande av medlemsavgifter.

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 

11. Val av

a)föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c)val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd

turordning för en tid av 1 år;

d)val av ordförande i sektionsstyrelserna

e)halva antalet övriga ledamöter i sektionsstyrelserna för en tid

av 2 år;

f)2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val

får inte styrelsens ledamöter delta;

g)4 ledamöter i valberedning för en tid av ett år, av vilken en

skall utses till ordförande;

h)beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där

föreningen har rätt att representera med ombud);

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomma motioner.

 

13. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlem- marna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

 

22§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.

Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokal e.dyl.

 

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behand- ling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§

 

 

 

VALBEREDNINGEN

 

23§ Sammanställning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 3 övriga ledamöter valda av års- mötet.

 

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

 

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

24§ Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötets- ovh styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

STYRELSEN

 

25§ Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6 eller 8 övriga ledamöter. En representant för varje sektion skall ingå som ledamot i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Representant för Damklubben skall ingå som adjungerad ledamot i styrelsen.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföjande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.

 

26§ Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.  Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 Det åligger styrelsen särskilt att

* tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

 * verkställa av årsmötet fattade beslut,

 * planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

 * ansvara för och förvalta föreningens medel,

 * tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24§, och förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ord- föranden förfall skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren

* förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

 * föra protokoll över styrelsens sammanträden,

 * se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,

 * se till att fattade beslut har verkställts,

 * om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

 * årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören

* se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

 * se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,

 * årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

 * utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

 * se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

 * i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

* föra medlemsförteckning,

* föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,

 * se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

27§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsen samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmaste därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall judteras av mötes- ordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

28§ Överlåtelse av beslutanderätten

styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektionen, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

SEKTIONER

 29§ Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens

årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner nämligen

orientering

längdskidåkning

backhoppning

 

30§ Sektionstyrelsen

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och 5-9 övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar

a) av föreningens årsmöte.

 Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.

 Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

  

31§ Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelsen har.

 32§ Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.